رله های  K8AK-VS ولتاژ تک فاز امرن برای نظارت بر ولتاژهای بیش از حد و یا کم می باشد. قابلیت تنظیم مجدد دستی و تنظیم مجدد خودکار در این تجهیزات، توسط یک رله پشتیبانی می شود.